Timor-Leste ho Indonézia iha relasaun ne’ebé metin no sai ezemplu global ba rekonsiliasaun no amizade ne’ebé konstrutivu. Timor-Leste ho Indonézia hanesan nasaun viziñu ne’ebé fahe tasi no rai maran, ba norte, oeste no leste.

Líderes Timor-Leste no Indonézia nian konkorda ona iha Agostu 2015 atu hafoun no haluan tan diskusaun, kona-ba fronteiras rai no tasi nian. Timor-Leste hahú ko’alia ho Indonézia hodi delimita fronteiras marítimas permanentes iha Setembru 2015. Rai balu ne’ebé seidauk hafahe ne’e sei rezolve iha tempu badak nia laran.

Lé tan kona-ba Indonézia iha Rai no Tasi

AVIZU LEGAL

AVIZU IMPORTANTE

Website ida ne’e Gabinete Fronteiras Marítimas husi Konsellu ba Delimitasaun Definitiva ba Fronteiras Marítimas fornese hodi fasilita ema sira ne’ebé lee website ida ne’e, atu aprende kona ba Timor-Leste nia luta ba fronteirs marítimas permanente. Konsellu ba Delimitasaun Definitiva ba Fronteiras Marítimas no Gabinete Fronteiras Marítimas la simu responsabilidade legal saida deit ba konfiansa ba informasaun saida deit mak iha website ne’e (inklui link ba dokumentu esternu sira). Informasaun iha ne’e hanesan rezumu deit no la bele foti hanesan akonsellamentu legal. Informasaun ho opiniaun sira hato’o iha website ne’e no informasaun hirak ne’ebé ligadu la reprezenta diplomátiku no la limite ka afeta direitu Konsellu ba Delimitasaun Definitiva ba Fronteiras Marítimas, Gabinete Fronteiras Marítimas, ka Governu Timor-Leste.

Se iha no bele, Gabinete Fronteiras Marítimas fornese anexu no link sira iha lian Tetun.