Selebrasaun Aniversáriu 42 ba Prokalamasaun Independénsia Timor-Leste nian (22-29 Novembru 2017, Covalima)

Martes 29th Juñu, 2021

Integradu ho selebrasaun ba aniversáriu 42 ba proklamasaun independénsia Timor-Leste nian, Gabinete Fronteiras Marítimas simu konvite hodi partisipa iha espozisaun ida, husi loron 22-29 fulan Novembru iha Suai, Munisípiu Covalima. Gabinete Fronteiras Marítimas haruka funsionariu 11 ba espozisaun ne’e, hodi informa ba públiku kona-ba Timor-Leste nia ajenda fronteira marítima nian. Ema liu husi 1.140, husi tinan no profisaun oin-oin, vizita GFM nia Baraka.