Reuniaun agradesimentu ho grupu solidariedade Australia nian (27 novembru 2019, Sydney)

Martes 29th Juñu, 2021

S.E. Xefe Negosiador Xanana Gusmão hasoru malu ho groupu Australianu apoiante Timor-Leste nian durante tinan barak nia laran. Xefe Negosiador fó onra ba sira nia esforsu hodi fó apoiu ba povu Timor-Leste durante luta ba independensia no foin lalais ne’e ba disputa ho Austrália kona-ba fronteiras marítimas. Nia fó korajen ba grupu ne’e hodi hametin nafatin lasu amizade ne’ebé forte entre nasaun rua iha futuru.