Aprezentasaun ba estudante sira husi Universidade Curtin no Veteranus sira (2 Dezembru 2015, Arkivu no Muzeu Rezistênsia, Díli, Timor-Leste)

Huwebes 17th Juñu, 2021

Ho senáriu istóriku Arkivu & Muzeu Rezistênsia nian, Gabinete Fronteiras Marítimas fó aprezentasaun ba grupu boot estudante sira husi Universidade Curtin, Austrália Osidental ne’ebé vizita hela Timor. Membru sira husi komunidade Veteranus no reprezentante husi Primeiru-Ministru nia Gabinete mos atende aprezentasaun ne’e.

Sra Elizabeth Exposto, Diretora Exekutiva husi Gabinete Fronteiras Marítimas koalia barak kona ba istória disputa Tasi Timor nian. Nia mos koalia kona ba progresu konsultasaun ho Indonézia no tentativa sira atu koalia ho Austrália. Bainhira Gabinete Fronteiras Marítimas esplika istória Tasi Timor nian ho termu simples, no tanba sa mak Timor-Leste buka fronteiras marítimas tuir lei internasional, estudante sira laran monu ba kestaun ne’e no hakarak hatene liu tan.