Tetun Português English

EVENTU

Gabinete Fronteiras Marítimas reprezenta Konsellu ba Delimitasaun Definitiva ba Fronteiras Marítimas iha eventu oin-oin iha mundu tomak. Gabinete Fronteiras Mar’itimas mos halao eventu sira hodi promove Lei Tasi nian no fronteiras marítimas.

TAtu lee kona ba eventu ikus nian ne’ebé Gabinete Fronteiras Marítimas halao no atende, inklui aprezentasaun ba veteranus sira, nune’e mos diskursu sira husi Primeiru-Ministru no Ministru sira, hanehan iha ne’e

TAtu lee kona ba Gabinete Fronteiras Marítimas nia eventu sira ne’ebé sei mai, hanehan iha ne’e