Tetun Português English

Ex-PRIMEIRU-MINISTRU NIA MENSAJEN

Prime_Minister_of_Timor-Leste

Delimita ita nia Fronteiras Marítimas tuir lei internasional mak prioridade ida ba Governu Timor-Leste. Tebes duni, dezde ita nia nasaun nia restaurasaun ba indepêndensia iha 2002, Governu Timor-Leste hirak ne’ebé tutuir malu prioritiza tiha ona nesesidade hodi finaliza ita nia fronteiras tasi nian.

Ba povu Timor-Leste, asegura fronteiras marítimas permanente mak kontinuasaun ida husi ita nia luta naruk ba independênsia no soberania kompleta. Ita la husu liu husi saida mak ita nia direitu tuir lei internasional.

Agora dadaun, ita nia fronteiras marítimas husi parte norte no sul nian seidauk defini. Ida ne’e fó inserteza ba ita nia setor sira hanesan peska, imigrasaun, turizmu, no rekursu sira.

Ida ne’e mos problema rejional ida. Tasi Timor mak liga nasaun boot rua iha ita nia rejiaun; Indonézia ho Austrália.
Ida ne’e interese ba nasaun tolu ninian atu iha fronteiras marítimas ne’ebé loloos no definitiva ne’ebé refleta lei internasional.

Timor-Leste hahú ona negosiasaun ho Indonézia, no ita prontu atu negosia ho Austrália, bainhira Austrália prontu atu taka sira nia 2% husi sira nia fronteira marítima ne’ebé seidauk defini.

Estabelese fronteiras marítimas permanente mak hakat ikus liu hodi realiza soberania kompleta ba ita nia nasaun ne’ebé foun no orgullu. Ita nia Governu sei kontinua envlove ho ativu ho ita nia belun sira iha rejiaun hodi alkanse objetivu ida ne’e.

Hau enkoraja ita boot sira, atu esplora website ida ne’e no aprende kona ba kestaun sira ita nia nasaun hasoru no ita nia luta ba fronteiras marítimas.

Kumprimentus,

S.E. Dr. Rui Maria de Araújo

Primeiru-Ministru Timor-Leste

Biográfia badak Primeiru-Ministru nian