Tetun Português English

LEI TASI NIAN

Estadu Kosteiru, hanesan Timor-Leste, iha direitu atu determina nia direitu soberanu ba rai no tasi ne’ebé haleu. Lei internasional dezenvolve ona prinsípiu no regra sira ba delimitasaun ba fronteiras marítimas entre Estadu sira.

Dezenvolvimentu dahuluk ba lei internasional kona ba tasi nian

Nasoens Unidas nia Konvensaun ba Lei Tasi

Delimitasaun fronteira marítima bainhira reivindikasaun hirak ne’ebé tatulak malu

Estadu Kosteiru

Termu ida ne’ebé ema uza iha Nasoens Unidas nia Konvensaun ba Lei Tasi hodi deskreve nasaun ida ne’ebé iha tasi-ibun.

 

Delimitasaun

Dada liña ba fronteira marítima ida.

 

Dezenvolvimentu dahuluk ba lei internasional tasi nian

Jeralmente, lei internasional sés tiha ona husi istóriku ida ne’ebé foka ba jeolojia tasi-kidun nian mak hanesan fator importante hodi determina fronteiras marítimas, ba fali dalan ida ne’ebé bazeia ba distânsia entre Estadu kostal sira hodi hetan solusaun ne’ebé ekitativa ba reivindikasaun ne’ebé tatulak malu, baibain ne’e dada liña mediana ida iha klaran (ka ekidistânsia) entre sira nia tasi ibun no ajusta liña ne’e hodi konsidera sirkumstânsia relevante sira.

Fronteira marítima ida ne’ebé bazeia ba jeolozia tasi-kidun ne’e fofoun reivindika ba dahuluk iha proklamasaun ida ne’ebé Estadus Unidus nia Prezidente Harry Truman fó sai iha 1945 hodi aproveita avansu iha teknolojia ba minerasaun ne’ebé fó fatin ba prefurasaun iha tasi boot no asesu foun ba rekursu naturais. Truman nia proklamasaun ne’e reivindika rekursu sira hotu iha Estadus Unidus nia plataforma kontinental (formasaun jeolojia iha bee-kidun ne’ebé kontinuasaun husi nasaun ida nia rai) hola parte ba Estadus Unidus.

Estadu kostal sira seluk halo reivindikasaun hanesan, inklui Austrália iha 1953. Reivindikasaun hirak ne’e bazeia ba ‘prinsipiu plataforma kontinental’ ka teoria ‘prolongasaun natural’. Teoria ida ne’e jeralmente dehan katak fronteiras marítimas tenki, se bele dada liña dook liu kedas, dada liña iha husi Estadu kostal nia plataforma kontinental nia rohan, ne’ebé hatudu iha kazu balu liña ne’e liu tiha husi Estadu ida nia tasi teritórial.

Sei esplika liu tan kona ba ida ne’e iha kraik.

Fila fali ba leten

Zona Ekonómika Eskluziva

Zona Ekonómika Eskluziva nia luan to’o 200 millas naútikas husi Estadu ida nia liña baze. Iha zona ne’e nia laran, Estadu sira iha direitu, atu esplora rekursu moris no maten sira iha tasi-kidun, rai-okos no bee laran, inklui rekursu petróleu no peska.

 

Millas Naútikas

Unidade ne’ebé ema uza hodi sukat tasi. Milla naútika 1 besik atu hanesan ho metru 1,852. Estadu kosteiru nia Zona Ekonómika Eskluziva nia luan bele to’o 200 millas naútikas husi nia liña tasi-ibun.

 

Nasoens Unidas nia Konvensaun ba Lei Tasi (UNCLOS)

UNCLOS mak lidera tratadu multilateral ba lei tasi nian. Timor-Leste, Austrália ho Indonézia hola parte hotu ba UNCLOS, ne’ebé asina iha 1982 no tama iha vigor iha 1994. UNCLOS mak tratadu ida ne’ebé hetan asina no ratifika barak liu iha istória.

UNCLOS rekoñese katak Estadu kosteiru sira iha direitu ba área hirak ne’ebé defini ona iha tasi no tasi-kidun. UNCLOS formaliza dalan ida bazeia ba distânsia hodi defini área marítima, inklui tasi teritórial, Zona Ekonómika Eskluziva, no plataforma kontinental.

maritime zones pale

Figura iha leten reprezenta saida mak Nasaun ida bele hetan tuir lei internasional, bainhira la iha reivindikasaun ne’ebé tatulak malu ho nia Nasaun viziñu sira.

Atu hatene tan kona ba UNCLOS área marítima ne’ebé iha diagrama ne’e, haré Pergunta Ema Husu Bebeik

Fila fali ba leten

Ratifika (tratadu ida)

Tratadu ida la vigor ka kesi Estadu ida legalmente to’o Estadu ne’e ratifika tratadu ne’e. Ratifikasaun mak faze ikus hodi fó Estadu nia konsentimentu formal ba tratadu ida. Hafoin Estadu ida asina tiha tratadu ida, jeralmente Estadu ne’e sei fó nia konsentimentu formal liu husi pasa aktu Parlamentu ida, ka liu husi deklarasaun formal ida husi Governu ida.

 

Asina (tratadu ida)

Hanesan konkluzaun ba negosiasaun sira, Estadu nia reprezentante bele asina testu husi tratadu ida hodi hatudu sira nia Estadu nia intensaun hodi lao tuir tratadu ne’e. Rekirementu seluk tan ba Estadu maioria mak ratifika tratadu ida, molok tratadu ne’e sai lei.

 

Tasi teritórial

Tasi teritórial nia luan to’o 12 millas naútikas husi Estadu ida nia liña baze (ne’ebé babain ema dada husi liña bee-badak iha tasi-ibun). Estadu iha kontrola ba sira nia aero-espasu iha lalehan, iha tasi teritórial nia leten no bee laran, tasi-kidun no rai-okos iha karaik.

 

Delimitasaun fronteira marítima ho reivindikasaun ne’ebé tatulak malu

Estadu sira ne’ebé hola parte ba UNCLOS, bainhira sira iha reivindikasaun ne’ebé tatulak malu ba sira nia Zona Ekonómika Eskluziva (ho liafuan seluk, bainhira distânsia entre kosta rua la to’o 400 millas naútikas, kazu entre Timor-Leste ho Austrália, no Timor-Leste ho Indonézia) ka ba direitu plataforma kontinental, Estadu sira ne’e tenki buka hetan akordu final ida liu husi negosiasaun ba sira nia fronteiras marítimas permanente.

UNCLOS estabelese nia prinsípiu ba delimitasaun plataforma kontinental no Zona Ekonómika Eskluziva entre Estadu sira ne’ebé sira nia tasi ibun besik malu ka hateke ba malu. Maibé ida ne’e entrega ba Tribunal Internasional ba Justisa no Tribunal Internasional ba Lei Tasi nian – orgaun importante rua ba rezolusaun disputa tuir UNCLOS – mak determina metodolojia hodi delimita fronteira entre Estadu rua.

Orgaun ne’e hadia tiha ona prinsípius orientadores kona ba oinsa mak Estadu sira delimita sira nia fronteiras marítimas, hahú husi asina UNCLOS (1982) no to’o tama iha vigor (1994).

Iha Libia kontra Malta (1985), Tribunal Internasional ba Justisa konsidera katak fator jeolójiku la’os ona relevante bainhira nasaun sira iha reivindikasaun ne’ebé tatulak malu ba sira nia Zona Ekonómika Eskluziva. Ida ne’e kazu importante ida, la uza plataforma kontinental hodi delimita Zona Ekonómika Eskluziva.

Iha 2009, Tribunal hato’o nia julgamentu ba Kazu Mar Negru (Romenia kontra Ukraina), ne’ebé sai tiha ona deklarasaun autoritativa husi lei internasional moderna kona ba kestaun ida ne’e. Kazu ne’e konfirma faze tolu husi ‘ekidistânsia/sirkumstânsia relevante hodi delimita Zona Ekonómika Eskluziva ne’ebé tatulak malu. Dalan ida ne’e laós hanesan buat foun ida husi prinsípiu sira lei foun nian, maibé ida ne’e hanesan rezumu badak ida husi julgamentu tuan sira no dalan sira ba delimitasaun ne’ebé evolui ona hanesan lei internasional molok no hafoin UNCLOS.

Faze tolu mak hanesan tuir mai:

  1. Dada liña ekidistânsia provizória ida (dada liña iha klaran entre pontu baze fíziku ne’ebé relevante husi Estadu idak-idak nia tasi-ibun);
  2. Ajusta liña ne’e se iha sirkumstânsia relevante (ezemplu illa sira, efeitu husi tasi-ibun ne’ebé konkavu ka konvexu no diferensia iha tasi-ibun nia naruk, iha mos sirkumstânsia seluk tan); no
  3. Haré fila fali se ajustamentu provizória ba liña ekidistânsia ne’e hanesan ba Estadu rua ne’e ka, lae (hanesan área marítima ne’ebé delimita ona no Estadu idak-idak nia tasi-ibun nia naruk).

Importante liu mak faze tolu ne’e tenki atinji “solusaun ekitativa” ida, ne’ebé hanesan prinsípiu tomak ba delimitasaun marítima no ida ne’e temi espesifikamente iha Artigu 74 no 83 iha UNCLOS.

Tribunal Internasional ba Lei Tasi nian apoia desizaun ba Kazu Mar Negru iha 2009 hodi uza ba Bangladesh kontra Mianmar (2012), Tribunal Internasional ba Justisa konfirma dala ida tan iha Nikaragua kontra Kolombia (2012) no Peru kontra Chile (2014), no mos Tribunal Arbitrajen Permanente uza ba Bangladesh kontra Índia (2014).

Iha UNCLOS, enkuantu hein hela akordu final, Estadu sira bele halo akordu provizional hanesan prátika natural ida, maibé akordu hirak ne’e “la bele tau risku ka taka fali dalan hodi hakat ba akordu final” (hare Artigu 74 no 83 husi UNCLOS).

Fila fali ba leten

Aprende liu tan kona ba Timor-Leste nia luta ba fronteiras marítimas

Tribunal Internasional ba Justisa

Tribunal prinsipal ba Nasoens Unidas no ema hatene liu hanesan “Tribunal Mundu” nian. Só Estadu sira (nasaun sira) deit mak bele hola parte ba prosesu iha tribunal ne’e. UNCLOS fó jurisdisaun ba Tribunal Internasional ba Justisa hodi tesi disputa ba fronteira marítima entre nasaun sira. Tribunal Internasional ba Justisa iha Haia iha Olanda.

 

Tribunal Internasional ba Lei Tasi (ITLOS)

Tribunal ida ne’ebé ema estabelese hodi rezolve disputa sira ne’ebé relasiona ho Nasoens Unidas nia Konvensaun ba Lei Tasi. Ida ne’e inklui disputa ba fronteira marítima. Tribunal Internasional ba Lei Tasi ne’e iha Hamburg, Alemaña.